Dụng cụ Diện Chẩn

Dụng cụ Diện Chẩn

Bồ cào to cán sừng

95.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Búa nhỏ diện chẩn

125.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Búa to cán dẹt diện chẩn

120.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Cào diện chẩn inox lớn

170.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Cây sao chổi diện chẩn

58.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Con bọ lớn – diện chẩn

220.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Dò 2 đầu diện chẩn

90.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Dò cào nhỏ diện chẩn

90.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Dò day diện chẩn

90.000

Dụng cụ Diện Chẩn

Dò lăn gai inox diện chẩn

90.000